นโยบายการคืนเงิน

การขอคืนเงิน & เงื่อนไขการคืนเงิน

  • 1. ผู้ซื้อสินค้าและบริการไม่ได้รับสินค้าและบริการตามที่กำหนด
  • 2. ผู้ซื้อได้รับสินค้าและบริการไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
  • 3. ผู้ซื้อได้รับสินค้าและบริการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนโดยวิธีการตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย แพลตฟอร์มจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  • • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย แพลตฟอร์มจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
  • • แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • • แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: การคืนเงินหรือต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต้องมีความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยผู้ขายมีสิทธิในการปฏิเสธการคืนเงินได้หากมีเหตุผลที่เหมาะสม