เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

ZOFAIR ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนแพลตฟอร์มโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ การเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการใช้งานแพลตฟอร์มนี้

สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

 • 1. ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มสามารถใช้งานบริการและ/หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแพลตฟอร์ม
 • 2. การลงทะเบียนสมาชิกแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรงกับความเป็นจริง
 • 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง ผู้ใช้งานตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยระบุไว้ในข้อ 2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบัน
 • 4. ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาอีเมลล์แอดเดรส (Email address) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรืออีเมลล์แอดเดรส (Email address) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวไปใช้เพื่อการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้งานเองและผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
 • 5. ในกรณีผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์มสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจนเต็มจำนวน
 • 6. ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานอาจเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมีเจตนาทุจริต
 • 7. กรณีผู้ใช้งานเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • 8. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นสาระสำคัญของการสมัครเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสมัครแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน และมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งสิ้น
 • 9. ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสมัครแพลตฟอร์มนี้ เป็นเหตุให้แพลตฟอร์มหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้งานตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

 • 1. แพลตฟอร์มไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูลภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้งานรับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสารที่ใช้ในการให้บริการของแพลตฟอร์มแต่อย่างใด
 • 2. ระบบการให้บริการ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า แพลตฟอร์มไม่อาจรับประกันว่าเปิดเข้าหรือการใช้แพลตฟอร์มทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งที่ก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งาน
 • 3. สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามข้อ 2 (หมวดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน) จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม

สิทธิของแพลตฟอร์มฯ

 • 1. แพลตฟอร์มมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนแพลตฟอร์มโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
 • 2. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด
 • 3. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานแพลตฟอร์มเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น
 • 4. ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้แพลตฟอร์มยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการถาวรและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด
 • 5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้แพลตฟอร์มนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย